Svasti Consultancy

logo

Thank you मॅडम, तुमच्या मुळे मा झ्या मुला चा करि अर बद्दल चा आणि अभ्या सा ची को णती दि शा यो ग्य ठरेल ह्या बद्दल चा doubt clear झा ला . तुमच्या parent counseling मुळे मला ही त्या च्या मना ची चा ललेली तगमग आणि उडा लेला गों धळ यो ग्य पद्धती ने समजून घेता आला . तुमच्या guidance मुळे त्या ला त्या चा यो ग्य decision घेता आला आणि मला तो घेण्या मा गे त्या ला मदत करता आली . ह्या पुढेही मी तुमचा सल्ला नक्की घेईन आणि इतर अश्या गरजूना पण तुमचा सल्ला घेण्या सा ठी नक्की
सुचवेन.
Thank you.

Open chat
Hello
Lets Discuss?